บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชา พื้นฐานแนวทางปฏิบัติโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ ของนิสิตสาขาวิชากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2

การเรียนการสอนรายวิชา พื้นฐานแนวทางปฏิบัติโดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ ของนิสิตสาขาวิชากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2:
จุดเด่นหนึ่งของหลักสูตรคือ การส่งเสริมให้นิสิตมีกระบวนคิดตามหลักการการปฏิบัติที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based practice) ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 โดยนิสิตจะต้องฝึกปฏิบัติให้มีทักษะในกระบวนการ evidence-based practice ตั้งแต่ตั้งคำถามการวิจัย สืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ผ่าน database และ search engine ต่างๆ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น smartphone และ computer ให้เกิดประโยชน์ จากนั้นประเมินคุณภาพหลักฐาน และเขียนข้อสรุปเพื่อเป็นแนวทางสู่การนำไปใช้ในทางคลินิกต่อไป ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนิสิตต้องเรียนรู้ตลอดรายวิชา โดยการทำงานเป็นกลุ่มซึ่งมี อ.ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม คอยให้ข้อเสนอแนะตลอดการเรียนการสอน

Date: 
Monday, October 31, 2016