การตรวจวัดคุณภาพอากาศเบื้องต้นด้วยไลเคนและการวัดสมรรถภาพปอดในชุมชนพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี.

ชื่อผู้วิจัย: 
อ.ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล
Category: 
ส่งเสริมสุขภาพ
Topic: 
ผลงานและผู้ร่วม : ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล, กีรติกา สมจิตร, ภาสินี ศรีสุข, กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์.
Abstract: 
การศึกษานี้มีการตรวจคุณภาพอากาศเบื้องต้นในชุมชนพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จัหวักสระบุรี ด้วยความถี่และชนิดของไลเคน พบชนิดไลเคนในกลุ่มทนทานมลภาวะระดับกลางและสูง ได้แก่ ไลเคน Anthracothecium sp. (ร้อยละ 66.4) ตามด้วย Graphis subassimilis (ร้อยละ 19.8) Cyphothecia effusa (ร้อยล่ะ 12.0) และ Pyxine cocoes (ร้อยละ 1.8) ตามลำดับ ซึ่งคุณภาพอากาศในชุมชนอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนั้นเมื่อตรวจสมรรถภาพปอดของอาสาสมัคร 47 คน ด้วยสไปโรมิเตอร์ พบความชุกของสมรรถภาพ ปอดผิดปกติรวม ร้อยละ 63.8 ประกอบด้วย การตีบแคบของทางเดินหายใจขนาดเล็ก (ร้อยละ 40.4) การจำกัดการขยายตัวของปอด (ร้อยละ 10.6) มีหลอดลมอุดกั้น (ร้อยละ 6.4) และเป็นทั้งการจำกัดการขยาย ตัวของปอดและหลอดอุดกั้น (ร้อย 6.4) นอกจากนั้นผลการศึกษาแสดงความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนและ FEF 25%-75% อย่างมีนัยสำคัญ (r = -0.353, p = 0.015) ซึ่งชี้ให้เห็นว่าอาสาสมัครมีโอกาสมากขึ้นที่จะมีการตีบแคบของทางเดินหายใจขนาดเล็ก หากอาศัยในชุมชนเป็นเวลานาน ดั้งนั้นการมีคุณภาพอากาศระดับต่ำในชุมชนอาจเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผล ให้พบความผิดปกติของปอดในระยะแรกก่อนที่ผู้ป่วยจะมีอาการ จึงควรมีการศึกษาต่อไปโดยขยายพื้นที่สำรวจเพื่อหาความสัมพันธ์ของชนิดไลเคนกับการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ...
Year Published: 
2558