การสำรวจปัญหาระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องทางการยศาสตร์ในผู้ประกอบอาชีพ เพาะพันธ์ุไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ชื่อผู้วิจัย: 
อ.ผกาภรณ์ พู่เจริญ
Category: 
กายภาพบำบัด
Topic: 
ผลงานและผู้ร่วม : ผกาภรณ์ พู่เจริญ, อรพินท์ การุณทรัพย์เจริญ
Abstract: 
วัตถุประสงค์เพื่อสำรวจปัญหาของระบบ กระดูกและกล้ามเนื้อ และปัจจัยทางการยศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหาระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ในผู้ประกอบอาชีพเพาะพันธ์ุไม้ดอกไม้ประดับ ผู้ร่วม วิจัยประกอบด้วยผู้ประกอบอาชีพเพาะพันธ์ุไม้ดอกไม้ ประดับที่เช่าพื้น ที่ของกรมธนารักษ์ในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ ประดับ คลอง 15อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในปี พ.ศ.2554 จำนวน 222 คน รวบรวมข้อมูลจากแบบ สัมภาษณ์ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน พ.ศ. 2554 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและ Chi-square test ผลการวิจัยพบผู้มีปัญหาของระบบกระดูกและ กล้ามเนื้อ 184 คน (82.88%) ทุกคนมีปัญหาอย่างน้อย 1 ตำแหน่งของร่างกาย ตำแหน่งที่พบปัญหามากที่สุด3 อันดับแรก คือ หลังส่วนล่าง ด้านหน้าเข่า บริเวณ ด้านหน้าและด้านหลังของไหล่ ปัจจัยด้านบุคคล คือเพศ อายุ อายุการทำงานเพาะพันธ์ุไม้ดอกไม้ประดับ ความ พึงพอใจในการประกอบอาชีพ ประวัติการประกอบ อาชีพอื่นมาก่อนเพาะพันธ์ุไม้ดอกไม้ประดับอาชีพเสริม และโรคประจำตัวไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดปัญหา ของกระดูกและกล้ามเนื้อแต่พบความสัมพันธ์อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ (p= 0.001) ระหว่างงานในขั้นตอน การจำหน่าย (ปัจจัยด้านงาน) และการทำงานกลางแดด ในขั้นตอนจำหน่าย (ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม) กับการเกิด ปัญหาระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ จึงควรศึกษาต่อไป เพื่อค้นหาขั้น ตอนงานที่มีความเสี่ยงสูงและวิเคราะห์หา สาเหตุเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดกับระบบกระดูกและ กล้ามเนื
Year Published: 
2558