การพัฒนาสมรรถภาพการทรงตัวและความกลัวการล้มของผู้สูงอายุหญิงในตำบลองครักษ์และ บางลูกเสือจังหวัดนครนายกด้วยการบริการวิชาการชุมชน

ชื่อผู้วิจัย: 
ผศ.ดร.สายธิดา ลาภอนันตสิ
Category: 
กายภาพบำบัด
Topic: 
ผลงานและผู้ร่วม : สายธิดา ลาภอนันตสิน, วาสนา เตโชวานิชย์, พันพิสสา ณ สงขลา, ยุพารัตน์ อดกลั้น, สุนันทา วีขำ
Abstract: 
วัตถุประสงค์: การส่งเสริมสมรรถภาพการทรงท่าเพื่อ ป้ องกันการล้ม มีความสำคัญอย่างมากสำหรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุเพศหญิงซึ่งพบว่ามีความเสี่ยงต่อ การล้มมากกว่าชาย การศึกษานีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ ติดตามประสิทธิผลของการให้บริการวิชาการสร้างเสริม สมรรถภาพการทรงท่าแก่ผู้สูงอายุหญิงในชุมชนด้วย การจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มย่อย ร่วมกับการสอนการปฏิบัติการออกกำลังกายด้วยตนเอง ที่บ้านเพื่อฝึกพัฒนาความสามารถในการทรงตัวแก่ ผู้สูงอายุ และติดตามผลความสามารถในการทรงตัว และความกลัวการล้มของผู้สูงอายุ หลังจากเข้าร่วม โครงการแล้ว วิธีการวิจัย: รวบรวมข้อมูลผลประเมินความสามารถใน การทรงตัวและความกลัวการล้ม (FoF) ของอาสาสมัคร ผู้สูงอายุในตำ บลองครักษ์และบางลูกเสือ จังหวัด นครนายก ทั้ง ก่อนเข้าร่วม (wk0) และ สัปดาห์ที่ 4 หลัง เข้าร่วมโครงการ(wk4) โดยประเมินความสามารถใน การทรงตัวด้วย Berg balance scale (BBS), functional reach test (FRT) และ timed up and go test (TUG) ส่วน FoFประเมินด้วย Thai geriatric fear of falling questionnaire และเปรียบเทียบข้อมูล ระหว่างก่อนและหลังเข้าร่วมด้วยสถิติ paired t-test ผลการวิจัย: ผู้สูงอายุหญิงจำนวน 50 คน อายุ60-85 ปี (อายุเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 71.06+6.96 ปี) อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยเข้า ร่วมกิจกรรมกลุ่มที่นำโดยนักกายภาพบำบัด เพื่อเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุและความสำคัญของ การทรงตัวสำหรับผู้สูงอายุและเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตาม โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาการทรงตัวด้วย ตนเองที่บ้าน ผลการประเมินความสามารถในการทรง ตัวและความกลัวการล้มในสัปดาห์ที่ 4 พบว่า ผู้สูงอายุ มีความสามารถในการทรงตัวเมือประเมินด้วย BBS, FRT และ TUGดีกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ(p=0.001, p=0.05 และ p=0.001 ตามลำ ดับ) และมีความกลัวการล้มลดลงอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ (p=0.001)
Year Published: 
2558