ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของไลเคนกับชนิดไม้ บริเวณ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

ชื่อผู้วิจัย: 
อ.ดร.วิรงรอง ดวงใจ
Category: 
ส่งเสริมสุขภาพ
Topic: 
ผลงาน และผู้ร่วม : วิรงรอง ดวงใจ, อรินทม์ งามนิยม, ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล, ภัทรพงษ์ เกริสกุล, อัญชัญ ตัณฑเทศ, ทายาท ศรียาภัย, กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์
Abstract: 
รูปแบบความสัมพันธ์ของไลเคนกับชนิดไม้ที่อาศัย ขึ้นอยู่กับสังคมป่าไม้และปัจจัยจากสภาพ ระบบนิเวศป่าไม้และผลกระทบจากมนุษย์ ดังนั้นเพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของไลเคนและชนิดไม้ใน สภาพป่าไม้ที่มีการใช้ประโยชน์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่สามารถบ่งบอกผลกระทบของกิจกรรม ที่มนุษย์รบกวนธรรมชาติ การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจความหลากหลายของ ไลเคนและชนิดไม้อาศัยในป่าที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว บริเวณรอบเขื่อนขุนด่านปราการชล 2) วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของชนิดไลเคนและชนิดไม้อาศัยในป่าที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และ 3) ศึกษาแนวทาง การอนุรักษ์การทรัพยากรป่าไม้โดยใช้ความสัมพันธ์ของชนิดไลเคนที่ปรากฏเพื่อการจัดการพื้นที่ท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของชนิดไลเคนกับชนิดไม้ ณ บริเวณแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติเขื่อนขุนด่านปราการชล พบว่ามะเดื่อ (Ficusracemosa Linn.) เป็นชนิดไม้ที่มีไลเคน อาศัยอยู่หลากหลายชนิดมากที่สุดพบ 6 ชนิด จากไลเคนทั้งหมด 12 ชนิด พบไลเคนชนิด Pertusaria sp. มากที่สุด ในขณะที่ไลเคนชนิด Pyrenula sp. มีการกระจายตัวและเจริญบนลำต้นของชนิดไม้หลากหลาย ชนิดมากที่สุด นอกจากนี้ต้นไม้ที่พบส่วนใหญ่เป็นไม้หนุ่มที่มีเปลือกเรียบ ชนิดไม้เหล่านี้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่ ในป่าดิบแล้งริมห้วย โครงสร้างป่าแบบ 3 ชั้นเรือนยอด จากการศึกษาความสัมพันธ์ชนิดไม้ที่มีเปลือก เรียบกับความหลากหลายชนิดของไลเคน พบว่าการเจริญของไลเคน Arthonia sp. มีความสัมพันธ์ อย่างมีนัยสำคัญกับชนิดไม้เปลือกเรียบ โดยสามารถใช้เป็นแนวทางการอนุรักษ์การทรัพยากรป่าไม้โดยใช้ ความสัมพันธ์ของชนิดไลเคนที่ปรากฏเพื่อการจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
Year Published: 
2558