ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ของสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มศว

ชื่อผู้วิจัย: 
อ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ
Category: 
กายภาพบำบัด
Topic: 
ผลงานและผู้ร่วม : นิตยา วิริยะธารากิจ, นิธินันท์ ถาวร, ชินตา เหลาทอง, อนุศักดิ์ สวัสดี
Abstract: 
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการรับนิสิต เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสองระบบ คือ ของการสอบตรงตามระบบการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒและตามระบบกลาง (Admissions) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ระบบการคัดเลือกนี้บรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการรับนิสิตสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการศึกษา การสอบตรงปีการศึกษา 2553 ถึง 2555 นิสิตที่ผ่าน การสอบทั้งหมดมารายงานตัวเป็นนิสิต จำนวน 33 คน (21.80%) 27 คน (18.40%) และ 16 คน (8.80%) ตามลำดับ ส่วนนิสิตที่รับจากระบบกลางมีจำนวนนิสิตมากกว่าแผนการรับที่กำหนด โดยนิสิตทั้งหมดในปีการศึกษา 2555 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของปีการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่ ระดับพอใช้ (เกรด ซี) ขึ้นไป ยกเว้นนิสิตจำนวน 2 คน (1.14%) ที่รับจากระบบกลางมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของปีการศึกษาที่ 1 น้อยกว่าระดับพอใช้ สรุป การรับนิสิตระดับปริญญาตรีของสาขาวิชา กายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มศว ประสบผลสำเร็จ โดยประสิทธิภาพของกระบวนการรับนิสิต คือ การได้นิสิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด แม้ว่าจำนวนนิสิตจากระบบรับตรงได้น้อยกว่า แผนการรับ ประสิทธิผลที่ชัดเจน คือ การได้นิสิตที่สามารถรับการพัฒนาให้มีระดับความรู้ตามวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร ทั้งนี้ สาขาวิชากายภาพบำบัดควรเพิ่มนโยบายและกลยุทธ์ที่ทำให้สามารถได้จำนวนนิสิต ที่มีคุณภาพตามเป้าหมายที่ต้องการ โดยเฉพาะจากระบบสอบตรงตามระบบการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ...
Year Published: 
2558