ผลของ active scapular retraction ในท่างอข้อไหล่ 60 องศาต่อความยาวกล้ามเนื้อ pectoralis minor และ forward shoulder angle

ชื่อผู้วิจัย: 
อ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ
Category: 
กายภาพบำบัด
Topic: 
ผลงาน และผู้ร่วม : อ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ, สาวิตรี ทรัพย์เจริญกูล, ศุลีย์ภัสร์ ศิริมุสิกะ, วิชญา ตั้งวงศ์วาร, โสภิดา พิทักษ์พล
Abstract: 
การทรงตัวในท่า forward shoulder angle ส่งผลให้กล้ามเนื้อ pectoralis minor มีความยาวลดลง การยืดกล้ามเนื้อ ด้วยวิธีที่เหมาะสมช่วยเพิ่มความยาวกล้ามเนื้อและช่วยปรับให้มีท่าทางที่ดีได้โดยสามารถลดมุม forward shoulder angle อาสาสมัครสุขภาพดี จำนวน 58 คน อายุเฉลี่ย 20.9 ปี และมีความถนัดด้านแขนขวาได้รับการวัดความยาวกล้ามเนื้อ pectoralis minor ด้วย digital vernier caliper และวัด forward shoulder angle จากภาพถ่ายด้านข้างท่านั่งตรงด้วย โปรแกรม Kinovea หลังการยืดกล้ามเนื้อ pectoralis minor 2 รอบด้วยท่า active scapular retraction ขณะที่ shoulder flexion 60° โดยยืดค้างไว้เป็นเวลา 20 วินาที พักเป็นเวลา 10 วินาที และทำการวัดติดต่อกัน 3 ครั้งต่อรอบ การศึกษานี้พบความแตกต่างทั้งความยาวกล้ามเนื้อ pectoralis minor และ forward shoulder angle อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.001) โดยความยาวเฉลี่ยของกล้ามเนื้อ pectoralis minor เพิ่มขึ้น 1.99 มม. (95%CI 1.27, 2.72) แต่ forward shoulder angle เฉลี่ยลดลง 3.6° (95%CI 5.2, 2.0) และความยาวกล้ามเนื้อ pectoralis minor มีความสัมพันธ์กับ forward shoulder angle (p < 0.01) การยืดกล้ามเนื้อ pectoralis minor ในท่า active scapular retraction ขณะที่ shoulder flexion 60° มีผลเพิ่มความยาวกล้ามเนื้อ pectoralis minor และลด forward shoulder angle ทันทีหลังการยืดเมื่อใช้ วิธีวัดสองมิติ ...
Year Published: 
2558