การเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ ของนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 4

บรรยากาศการเรียนในหัวข้อ ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ ของนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 4 นิสิตมีการฝึกปฎิบัติการใช้ฐานข้อมูล 43 แฟ้มในฐานข้อมูลจำลอง ทำให้เกิดทักษะและกระบวนการวธีค้นคว้าสารสนเทศมาใช้ด้านสุขภาพ

Date: 
Monday, September 26, 2016