บรรยากาศการเรียนในรายวิชา กบ 342 กายภาพบำบัดในเด็ก

บรรยากาศการเรียนในรายวิชา กบ 342 กายภาพบำบัดในเด็ก สำหรับนิสิตสาขาวิชากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 ได้จัดการเรียนการสอน หัวข้อ Physical therapy in pediatric: integrated practice โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตได้นำความรู้ ความเข้าใจ หลังจากนิสิตได้เรียนทั้งภาคทฤษฎี และการฝึกปฎิบัติงานทางคลินิกในผู้ป่วยเด็ก มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนิสิตและอาจารย์ประจำกลุ่ม ทำให้เกิดการ คิดวิเคราะห์ ที่เป็นเหตุผลในเชิงคลินิกที่จะสามารถทำให้เกิดการรักษาผู้ป่วยเด็กทางกายภาพบำบัดที่มีประสิทธิภาพต่อไป

Date: 
Tuesday, September 20, 2016