โครงการไหว้ครู ของบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 นิสิตบัณฑิตศึกษา สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559
และ รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ได้มอบของที่ระลึกขอบคุณ ผศ.ดร.นพพร จงกมลวิวัฒน์ ที่ให้การช่วยเหลือคณะอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผศ.ดร.นพพร จงกมลวิวัฒน์ ขอลาออกจาก มศว เพื่อไปพัฒนาความรู้ในต่างประเทศ

Date: 
Friday, September 16, 2016