โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 14 กันยายน 2559 หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.สุจิตรา บุญหยง จากคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.จตุพร วงศ์สาธิตกุล ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ อ.ดร.รุ้งเพชร สงวนพงษ์ จากคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ทางคณะสหเวชศาสตร์ ขอขอบพระคุณข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านมา ณ ที่นี้

Date: 
Thursday, September 15, 2016