โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"

คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ คณะสหเวชศาสตร์ มศว ได้ดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 18,25 สิงหาคม 2559 และ วันที่ 5,14 กันยายน 2559 วิทยากรโดย ผศ.ดร.ภัทริยา อินทร์โท่โล่ และ Mr.Vincent James Mcavley จากสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์)

Date: 
Thursday, September 15, 2016