โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559 (กิจกรรมสำหรับนิสิต)

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559 (กิจกรรมสำหรับนิสิต) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Date: 
Thursday, September 8, 2016