การเรียนการสอน ในรายวิชา สภ 122 การแพทย์ทางเลือกและการรักษาเสริม ของสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

กิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชา สภ 122 การแพทย์ทางเลือกและการรักษาเสริม ของสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดให้มีการสอนการทำลูกประคบ โดยกิจกรรมได้นำผ้าไทยมาใช้ในการห่อลูกประคบ ทำให้เกิดการบูรณาการการเรียนการสอนกับศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทย

Date: 
Thursday, September 8, 2016