คณะสหเวชศาสตร์ รณรงค์การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย

คณะสหเวชศาสตร์ ได้มีการรณรงค์ให้คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสหเวชศาสตร์ แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย

Date: 
Friday, September 2, 2016