โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30-16.00 น. คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีอาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ อยู่ยงสะถิต และอาจารย์ ดร.พิมลพร เชาวน์ไวพจน์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย และมีการฝึกซ้อมหนีไฟ ฝึกซ้อมค้นหาผู้ประสบภัย นำโดย อาจารย์สุวัฒน์ จิตรดำรงค์ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะสหเวชศาสตร์

Date: 
Thursday, September 1, 2016