โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท นายแพทย์ชิษณุ พันธ์ุเจริญ สังกัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นวิทยากร
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการป้องกัน แก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในนิสิต และให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้มีทักษะการให้คำปรึกษา และมีแนวทางในการให้คำปรึกษาที่เหมาะสม

Date: 
Tuesday, August 30, 2016