โครงการสำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการสำนึกรู้คุุณค่า กตเวทิตาคุณ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการทำบุญ และรำลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ผู้อุทิศร่างกายเป็นวิทยาทานแก่การศึกษา
ซึ่งในปีการศึกษานี้ คณะสหเวชศาสตร์ได้รับร่างอาจารย์ใหญ่เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา ระบบร่างกายมนุษย์ ,ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ,ระบบหัวใจและปอด ,ระบบประสาท ทั้งหมด 9 ร่าง ได้แก่ 1.อาจารย์ใหญ่อำไพ สนจด
2.อาจารย์ใหญ่ไพฑูรย์ แย้มพวง
3.อาจารย์ใหญ่อินทกรณ์ อัศวสิทธิถาวร
4.อาจารย์ใหญ่พิชิต คงวิริยะกิจ
5.อาจารย์ใหญ่นงเยาว์ ทองคำ
6.อาจารย์ใหญ่วิจิตร มากช่วย
7.อาจารย์ใหญ่ธันย์ชยา ปิยะเลิศมงคล
8.อาจารย์ใหญ่สนาน แสวงลาภ
9.อาจารย์ใหญ่จำเรียง ริ้วบำรุง

Date: 
Tuesday, August 30, 2016