การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วันที่ 18 -19 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ มศว ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ โดย รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ อ.ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ และ ผศ.ดร.ชุติมา วีรนิชพงศ์ โดยท่านคณะกรรมการได้ฝากข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคณะอย่างมาก ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

Date: 
Monday, August 22, 2016