โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นิสิตใหม่ และผู้ปกครองได้ทราบแนวทางการเรียนการสอน รู้จักคณาจารย์ บุคลากร และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ได้ทราบถึงระเบียบวินัยนิสิต การปรับตัว และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเสริมสร้างอัตลักษณ์ให้นิสิตเป็นคนคิดเป็นทำเป็น

Date: 
Tuesday, August 9, 2016