การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสหเวชศาสตร์ มศว

เมื่อวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ มศว ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขากายภาพบำบัด โดย อ.ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ ผศ.ดร.รสลัย กัลยาณพจน์พร ผศ.ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล และ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์
และวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ โดย รศ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม รศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ และ รศ.ดร.วิภาวี อนุพันธ์พิศิษฐ์

Date: 
Thursday, July 28, 2016