โครงการพัฒนาศักยภาพในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ของนิสิตระดับปริญญาเอก และอาจารย์บัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ มศว ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ของนิสิตระดับปริญญาเอก และอาจารย์บัณฑิตศึกษา สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นการสร้างผลงานวิจัยระดับนานาชาติของนิสิตบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ เป็นการพัฒนามาตรฐานของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มศว วิทยากรโดย Professor Marco Pang, Department of Rehabilitation Science, Hong Kong Polytechnic University ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ชั้น 6
อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

Date: 
Saturday, July 23, 2016