โครงการสนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 15 กันยายน 2559

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม
ระดับอุดมศึกษา

หลักการและเหตุผล
มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ก่อตั้งขึ้นโดยลูกหลานตระกูลสุพุทธิพงศ์ และพนักงานในเครือบริษัท นานมี จำกัด เมื่อ พ.ศ.2550 เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของอดีตท่านประธานตั้งเซ็กกิม (ทองเกษม สุพุทธิพงศ์) ผู้ก่อตั้งกิจการในเครือบริษัท นานมี ที่มุ่งหมายเกื้อกูลประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยเฉพาะการส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดี มีจริยธรรม แต่ยากไร้และด้อยโอกาส ให้ได้มีโอกาสด้านการศึกษาที่สูงขึ้น และนำความรู้ความสามารถที่ได้รับ มาใช้ในการพัฒนาประเทศชาติและสังคมในอนาคต มูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนนิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาเป็นประจำทุกปี

ประเภทของทุน
เป็นทุนให้เปล่าสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา แบบไม่ต่อเนื่อง โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน จำนวน 20 ทุน ทุนละ 8,000 บาท รวมมูลค่า 160,000 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเพื่อรับทุน
1. เป็นนิสิต / นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน
2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในทุกสาขาวิชา (เกณฑ์คะแนนนี้สามารถยืดหยุ่นได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบในความเหมาะสมจากอาจารย์ประจำคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่หรืออาจารย์ผู้สัมภาษณ์ และในกรณีที่ยังไม่ทราบคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับที่กำลังศึกษาอยู่นั้น ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนเลื่อนระดับชั้นนั้นๆ)
4. เป็นผู้มีจริยธรรมและไม่เคยมีพฤติกรรมกระทำผิดวินัย
5. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดอยู่แล้ว

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ประวัติผู้สมัคร (ผู้สมัครต้องใช้แบบฟอร์มที่ออกโดยมูลนิธิฯ และกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องสมบูรณ์โดยเฉพาะที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับของผู้สมัคร อาจารย์ที่ปรึกษา และสถาบันการศึกษา เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้สมัครเอง) พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
2. สำเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (พร้อมลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง)
3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษาล่าสุด (พร้อมลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง)
4. จดหมายจากทางสถาบันการศึกษาว่าเป็นนิสิต / นักศึกษาที่มีความลำบากจริง และมีผลการเรียนรวมทั้งความประพฤติที่ดี สมควรได้รับทุน
5. เรียงความหัวข้อ “คุณธรรมประจำใจ” ที่เขียนด้วยลายมือของผู้สมัครขอรับทุน ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 15 กันยายน 2559
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง

Date: 
Monday, July 11, 2016