โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ มศว ได้จัดโครงการแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2559 นำโดย รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดโพธิ์แทน ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก

Date: 
Thursday, July 7, 2016