รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ได้เข้าร่วมการบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ได้เข้าร่วมการบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ร่วมกับ อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

Date: 
Tuesday, July 5, 2016