มูลนิธิบ้านสุทธาวาส มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต

มูลนิธิบ้านสุทธาวาส มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต คณะสหเวชศาสตร์ มศว ชั้นปีที่ 2 - 4 ชั้นปีละ 1 ทุน รวม 3 ทุน สำหรับปีการศึกษา 2559
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2559
1. เป็นนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 - 4
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 (สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 2)
3. มีความประพฤติดี
4. มีความเสียสละบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น
5. มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
6. ช่วยเหลืองานของคณะฯ

นิสิตที่สนใจ ติดต่อได้ที่ คุณขนิษฐา ใจกล้า(พี่เก๋)

Date: 
Friday, July 1, 2016