รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างเขตสุขภาพที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างเขตสุขภาพที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี
สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันการศึกษา ทางด้าน Service, Academic, Research ในการพัฒนาด้านการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น

Date: 
Wednesday, June 29, 2016