โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข

คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งได้ดำเนินโครงการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 - 30 มิถุนายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุแก่อาสาสมัครที่สนใจไปเป็นผู้นำด้าน
สุขภาพ และประชาชนที่สนใจ คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดทำหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพในเรื่องของโภชนาการอาหาร และการป้องกันบรรเทาข้อเข่าเสื่อม การทำลูกประคบสมุนไพรให้กับประชาชนใน ต.องครักษ์ ต.พระอาจารย์ ต.บางปลากด ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก และได้ไปออกหน่วยให้บริการด้านกายภาพบำบัด มีการสาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร และให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ประชาชนใน ต.หนองหมากฝ้าย ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

Date: 
Tuesday, June 21, 2016