โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Chest physical therapy in traumatic brain injury”

คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Chest physical therapy in traumatic brain injury”
เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2559 ให้กับนักกายภาพบำบัด ศิษย์เก่า และ นักกายภาพบำบัดที่เป็น Clinical Instructor (CI)
ของคณะสหเวชศาสตร์ มศว ณ โรงแรมบางกองเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร

Date: 
Sunday, June 12, 2016