งานประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5 ณ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 คณาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มศว ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยทางกายภาพบำบัดของนิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี จาก
1. คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
5. คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
6. คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
7. คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ซึ่ง นิสิตสาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มศว ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1. รางวัลยอดเยี่ยมประเภทการนำเสนอด้วยวาจา ผลงานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพก และมุมเอียงของกระดูกเชิงกราน ลำตัวขณะยืนด้วยขาข้างเดียวในคนสุขภาพดี
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการนำเสนอด้วยวาจา
ผลงานวิจัยเรื่อง ศึกษาผลโดยทันทีของกลไก Reciprocal inhibition ต่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง ผ่านเทคนิค Isometric antagonist contraction
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทการนำเสนอผลงานด้วยแผ่นภาพ
ผลงานวิจัยเรื่อง ระยะเวลาที่เหมาะสมในการนวดเพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือดส่วนปลายและอุณหภูมิผิวหนังบริเวณเท้า
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการนำเสนอผลงานด้วยแผ่นภาพ
ผลงานวิจัยเรื่อง ผลของการยืด pectoral muscles ด้วย Muscle Energy Technique ต่อการขยายตัวของทรวงอก กำลังกล้ามเนื้อหายใจ และสมรรถภาพการทำงานของปอดในเพศชาย อายุ 18-23 ปีที่มีภาวะไหล่งุ้ม
5. รางวัล popular vote ประเภทการนำเสนอผลงานด้วย
แผ่นภาพ ผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาค่าอ้างอิงของการขยายตัวของทรวงอกในผู้ใหญ่ไทยสุขภาพดี

Date: 
Thursday, June 2, 2016