โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Manual Therapy in Sports”

คณะสหเวชศาสตร์ มศว ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Manual Therapy in Sports” ช่วงที่ 1 สำหรับ CI ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 และ ช่วงที่ 2 สำหรับนักกายภาพบำบัด อาจารย์ และศิษย์เก่า
ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2559 ณ คลินิกกายภาพบําบัด ชั้น 6 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์ สังกัดสายวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Date: 
Tuesday, May 17, 2016