โครงการปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2558 เนื่องในโอกาสที่นิสิตสาขาวิชากายภาพบําบัด และนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 4 จะสําเร็จการศึกษา โดย รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นประธานในพิธี
มอบเข็มกลัดที่ระลึกให้กับนิสิตและมีการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การทํางาน การศึกษาต่อ และการใช้ชีวิตในสังคม วิทยากรโดย
1. คุณผกามาศ เกียรติเฉลิมพร บริษัทซูเปอร์ เรซูเม่จํากัด
2. คุณภูริพัฒน์ ปรัชญกุล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. คุณชัยรัฐ แซ่โค้ว นักกายภาพบําบัดอิสระ
4. คุณจุฑาทิพย์ ปรีการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.หนองปลิง
5. คุณสิริพิชญ์ เจริญสุขศิริ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
6. คุณสุกฤษฏิ์ ใจจํานงค์ สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
7. คุณพลาศิณี ศรีสองเมือง สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

Date: 
Friday, May 13, 2016