โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้แบบประเมิน Stroke Rehabilitation Assessment of Movement (STREAM)

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 คณะสหเวชศาสตร์ มศว ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้แบบประเมิน Stroke Rehabilitation Assessment of Movement (STREAM) ให้กับ Clinical Instructor (CI) ของคณะสหเวชศาสตร์ มศว ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Date: 
Friday, April 29, 2016