โครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพกายภาพบำบัดรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพกายภาพบำบัดรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 วิทยากรโดย Associate Professor Cheryl R. Peralta และ Assistant Profesor Valentin Dones lll จากประเทศฟิลิปปินส์ ณ ห้องประชุม 609 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Date: 
Wednesday, April 20, 2016