คณะสหเวชศาสตร์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจรดน้ำดำหัว

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการ คณะสหเวชศาสตร์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจรดน้ำดำหัว ณ บริเวณโถงชั้น 1 คณะสหเวชศาตร์ มศว (องครักษ์)

Date: 
Friday, April 8, 2016