โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Movement Impairment Syndromes of Knee and Ankle Join

คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Movement Impairment Syndromes of Knee and Ankle Joint ช่วงที่ 1 วันที่ 20-21 มีนาคม 2559 ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล และ ช่วงที่ 2 วันที่ 23-25 มีนาคม 2559 ห้องกษัตริย์ศึก ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมธิยาคม

Date: 
Sunday, March 27, 2016