ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“Manual Therapy in Sports”

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“Manual Therapy in Sports” วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2559
ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์
สังกัดสายวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เปิดรับสมัครจำนวน 35 ท่าน
1.นักกายภาพบำบัดที่เป็น Clinical Instructor (CI) และศิษย์เก่าของคณะสหเวชศาสตร์ มศว จำนวน 10 คน
2.นักกายภาพบำบัดและอาจารย์จากสถาบันต่างๆ จากหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน จำนวน 25 คน

ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมสำหรับ
-นักกายภาพบำบัดที่เป็น Clinical Instructor (CI)และศิษย์เก่า
ของคณะสหเวชศาสตร์ มศว คนละ 3,600 บาท
-นักกายภาพบำบัดและอาจารย์จากสถาบันต่างๆคนละ 4,000 บาท

สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ ตามเอกสารแนบ ด้านล่าง

Date: 
Tuesday, March 22, 2016