โครงการบริการวิชาการ ครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข

เมื่อวันที่ 12 และ 13 มีนาคม 2559 คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการบริการวิชาการ ครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข โดยการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการกายภาพบำบัดข้อเข่าเสื่อม การดูแลผู้สูงอายุ โภชนาการอาหาร การประคบร้อนและการทำลูกประคบสมุนไพร ณ อบต.หนองตะเคียนบอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง และ วัดคลองทรายเหนือ จังหวัดสระแก้ว

Date: 
Monday, March 14, 2016 to Wednesday, March 16, 2016