ขอเชิญ นักกายภาพบำบัดที่เป็น CI ของคณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา การจัดการศึกษาและงานวิจัย (ไม่คิดค่าลงทะเบียน)

ขอเชิญ นักกายภาพบำบัดที่เป็น CI ของคณะสหเวชศาสตร์ เฉพาะหน่วยงานดังต่อไปนี้
1.โรงพยาบาลนครนายก
2.โรงพยาบาลบ้านนา
3.โรงพยาบาลปากพลี
4.ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธรประจำจังหวัดนครนายก
5.โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
6.โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและงานวิจัย ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 และ วันอังคารที่ 19 เมษายน 259

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอนุศักดิ์ สวัสดี โทร 0 2649 5000 ต่อ 27307 หรือ 083-237-8627
ส่งใบสมัครมาที่ anusaksa@g.swu.ac.th หรือ Fax : 037-395438 , 0-2649-5450
**หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 7 มีนาคม 2559**

ดาวน์โหลดรายละเอียด และใบสมัครตามเอกสารแนบด้านล่าง

Date: 
Tuesday, March 1, 2016