ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Chest physical therapy in traumatic brain injury” วันที่ 10-11 มิถุนายน 2559

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Chest physical therapy in traumatic brain injury” วันที่ 10-11 มิถุนายน 2559 ณ ห้องอัญมณี โรงแรมบางกอกเซนเตอร์ กรุงเทพมหานคร
วิทยากรโดย
1.นายแพทย์อภินันท์ แก้วประดิษฐ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ระบบประสาท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. นายแพทย์ไกรยศ เกียรติสุนทร ภาควิชาศัลยศาสตร์ ระบบประสาท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
4. นางวิยะดา วัฒนกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ งานไอซียูศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลราชวิถี
5. กภ. อัญชลี ธนาดิเรก ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบําบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6. อาจารย์สายแก้ว เจือจันทร์ ภาควิชากายภาพบําบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยากรปฏิบัติการ
1. กภ. นภาพร แววทอง งานกายภาพบําบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู สถาบันโรคทรวงอก

ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
- นักกายภาพบําบัดที่เป็น Clinical Instructor (CI) หรือศิษย์เก่าของคณะสหเวชศาสตร์ มศว คนละ 4,000 บาท
- นักกายภาพบําบัดและอาจารย์จากสถาบันต่างๆ คนละ 4,500 บาท

เปิดรับสมัครจำนวน 90 ท่าน
1.นักกายภาพบําบัดที่เป็น Clinical Instructor (CI) หรือศิษย์เก่าของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 40 คน (ฟรีสำหรับCI จำนวน 20 ท่านแรก)
2. นักกายภาพบําบัดและอาจารย์จากสถาบันต่างๆ จํานวน 50 คน

*ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณขนิษฐา ใจกล้า เฉพาะวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.00 น. โทรศัพท์เคลื่อนที่ (เบอร์ของคณะ) 08 3237 8627 โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27307

Date: 
Wednesday, February 24, 2016