ประกาศทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนการวิจัย

1. การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศไทย-เกาหลี (ZNRCT-NRF) ประจำปี 2559 โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.nacc.go.th หรือ ติดต่อ กองการต่างประเทศ โทร 02-561-2445 ต่อ 456 , 02-579-2690 โทรสาร 02-561-3049

2. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสนับสนุนทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19 ประเภททุนปกติ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rgjadvisor.trf.or.th/
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก. โทร 0-2278-8274
สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้รับทุน คปก. ปกติแล้ว และการรับสมัครนักศึกษา โทร 0-2278-8270

Date: 
Thursday, February 11, 2016