ประกาศรายชื่อและสถานะการลงทะเบียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Manual Therapy: Assessments and Managements of Musculoskeletal Problems of the Upper Quarter Region for Physical Therapy” ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศรายชื่อและสถานะการลงทะเบียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Manual Therapy: Assessments and Managements of Musculoskeletal Problems of the Upper Quarter Region for Physical Therapy” ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2559
ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล และ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตรวจสอบรายชื่อได้ตามเอกสารแนบด้านล่าง

Date: 
Monday, February 8, 2016