โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้แบบประเมิน Stroke Rehabilitation Assessment of Movement (STREAM) วันที่ 29 เมษายน 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้แบบประเมิน Stroke Rehabilitation Assessment of Movement (STREAM) วันที่ 29 เมษายน 2559 ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
>>รับเฉพาะ CI ของคณะสหเวชศาสตร์ มศว <<

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวกรกรรักษ์ ธรรมลังกา เฉพาะวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น. โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27315 หรือ 08 3237 8627
ใบสมัครและรายละเอียดโครงการ สามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบด้านล่าง

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม ได้ทาง http://healthsci.swu.ac.th/ ภายหลัง 1 สัปดาห์ หลังจากปิดรับสมัคร

Date: 
Friday, February 5, 2016