โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่2 ปีการศึกษา 2558 แก่นิสิตชั้นปีที่ 1

[ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา]
โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่2 ปีการศึกษา 2558

>>แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 ที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอได้แก่ อ.จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย)
มีผลการเรียนดี ฐานะยากจน ความประพฤติดี ทุนละ 40,000 บาท ต่อปีการศึกษา<<

สามารถดูรายละเอียด และคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน เพิ่มเติมได้ที่ https://mua_southscholarship.job.thai.com/mua2558.pdf

สมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://mua_southscholarship.job.thai.com/

หลักฐานการสมัคร
1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก 1.5 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน จักเตรียมเป็นไฟล์นามสกุล .JPG)
2.สำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองสำเนา)
3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดา มารดา หรือผู้อุปการะ ที่ลงนามรับรองสำเนา
4.สำเนาใบแสดงผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2558 ฉบับสมบูรณ์
5.หนังสือรับรองขอ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีการลงนามจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดี
(มารับได้ที่พี่ดาว ห้อง 161)

หมดเขตรับสมัครและส่งเอกสารภายในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559

Date: 
Thursday, January 21, 2016