20 มกราคม 2559 วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ คลินิกกายภาพบำบัด มศว เปิดให้บริการรักษาฟรีจำนวนรวม 30 ท่าน

20 มกราคม 2559 เนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร (ชั้น 6 อาคารมล.ปิ่น มาลากุล) เปิดให้บริการรักษาฟรี จำนวน 20 ท่านแรก
และคลินิกกายภาพบำบัด มศว (คณะสหเวชศาสตร์ มศว องครักษ์) เปิดให้บริการรักษาฟรี จำนวน 10 ท่านแรก

Date: 
Monday, January 11, 2016