ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Manual Therapy: Assessments and Managements of Musculoskeletal Problems of the Upper Quarter Region for Physical Therapy”

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Manual Therapy: Assessments and Managements of Musculoskeletal Problems of the Upper Quarter Region for Physical Therapy” ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล และ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ สังกัด ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 คน
1. นักกายภาพบำบัดที่เป็น Clinical Instructor (CI) 5 คน และศิษย์เก่าของคณะสหเวชศาสตร์ มศว 5 คน
2. นักกายภาพบำบัดและอาจารย์จากสถาบันต่างๆ จากหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน 40 คน

ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมสำหรับ
- นักกายภาพบำบัดที่เป็น Clinical Instructor (CI) และศิษเก่า ของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คนละ 4,000 บาท
- นักกายภาพบำบัดและอาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ คนละ 4,500 บาท

1.โอนผ่านทางธนาคาร
ชื่อบัญชี “คณะสหเวชศาสตร์ มศว” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มศว องครักษ์ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 283 – 204359 - 3
2. ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันอบรม 1 สัปดาห์
3. ส่งใบสมัครพร้อมสำเนาใบโอนเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ทางโทรสาร 037 395438 หรือ E-mail : registerPT59@gmail.com
(เขียนชื่อ นามสกุล จำนวนเงินที่โอน วันที่ และเวลาโอน แนบมาในหลักฐานการโอนเงินด้วย) หากโอนเงินแล้ว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันว่าทางคณะฯ ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
หากชำระค่าลงทะเบียนแล้ว จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและไม่รับชำระค่าลงทะเบียนหน้างาน การสมัครอบรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับใบสมัครพร้อมใบโอนเงินเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ : คณะฯ จะปิดรับสมัครเมื่อผู้เข้ารับการอบรมครบตามจำนวนที่รับสมัครแล้ว
4. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศุภลักษณ์ ฉายากุล เฉพาะวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.00 น. โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27339 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3237 8627
ใบสมัครและรายละเอียดโครงการ สามารถดาวน์โหลดได้จาก http://healthsci.swu.ac.th
5. สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม ได้ทาง http://healthsci.swu.ac.th (เลือกหัวข้อประชาสัมพันธ์)
ก่อนการอบรม 1 สัปดาห์ เฉพาะผู้สมัครที่ส่งใบสมัครพร้อมหลังฐานการโอนแล้วเท่านั้น

Date: 
Monday, December 28, 2015