โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Movement Impairment Syndroms of Knee and Ankle joint ระหว่างวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องกษัตริย์ศึก ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Movement Impairment Syndroms of Knee and Ankle joint ระหว่างวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องกษัตริย์ศึก ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
ให้แก่นักายภาพบำบัดที่เป็นศิตย์เก่า อาจารย์พิเศษทางคลินิกของคณะสหเวชศาสตร์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักกายภาพบำบัด และอาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ วิทยากรโดย รองศาตราจารย์ ดร.วิทยา เมธิยาคม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศุภลักษณ์ ฉายากุล เฉพาะวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.00 น. โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27339 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3237 8627
เมื่อท่านทำการกรอกใบสมัครแล้ว ให้ส่งใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน E-mail : chayakul57@gmail.com หรือ ทางโทรสาร 037-395438
(เขียนชื่อ นามสกุล จำนวนเงินที่โอน วันที่ และเวลาโอน แนบมาในหลักฐานการโอนเงินด้วย) หากโอนเงินแล้ว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันว่าทางคณะฯ ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

หากต้องการจองห้องพักที่ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ราคาห้องเดี่ยว 1,300 บาท ห้องคู่ 1,500 บาท ขอให้ติดต่อจองห้องพักด้วยตัวองท่านเอง โดยติดต่อคุณดุษฎี ผู้จัดการฝ่ายขาย โทร 081-939-1598

Date: 
Wednesday, December 16, 2015