คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภัทราพร เอี่ยมอุดม

คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภัทราพร เอี่ยมอุดม นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขากายภาพบำบัด ที่ได้รับรางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2557 จากสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

Date: 
Monday, November 30, 2015