SWU OPEN HOUSE 2015 27-28 พฤศจิกายน 2558

SWU OPEN HOUSE 2015 พบกับงานเปิดบ้าน มศว
มาทำความรู้จักกับคณะสหเวชศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร? เรายกห้องเรียนมาไว้ที่นี่แล้ว พบกับรุ่นพี่สาขากายภาพบำบัด และสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ เตรียมคำถาม แล้วมาหาคำตอบที่ ตึกกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 7
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร

สำหรับ การรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภท รับตรง และ รับตรงโครงการพิเศษ คณะสหเวชศาสตร์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
http://healthsci.swu.ac.th/node/153 หรือ http://admission.swu.ac.th/home.php

Date: 
Wednesday, November 18, 2015