โครงการอบรม ปี 2559 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการอบรม ปี 2559 โดยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Manual Therapy : Assessments and Managements of Musculuskeletal Problems of the Upper Quater Region for Physical Therapy
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ พวงมะลิ
ช่วงเวลาที่จัด : 21-23 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้เสนอ : อาจารย์ ดร.พีรยา เต็มเจริญสุข

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Movement impairment syndromes of knee and ankle
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมธิยาคม
ช่วงเวลาที่จัด : 23-25 มีนาคม 2559
ผู้เสนอ : อาจารย์ ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Sport with manual therapy
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์ (คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ช่วงเวลาที่จัด : 13-15 พฤษภาคม 2559
ผู้เสนอ : อาจารย์ ดร.วีรยา ประโมทยกุล

**หมายเหตุ : รายละเอียดการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ และสถานที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณขนิษฐา โทร 02-649-5000 ต่อ 27307 หรือ 083-237-8627
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/ptswu.healthsci
http://healthsci.swu.ac.th/

Date: 
Wednesday, November 11, 2015